نظر سنجی کرم پودر
قابلیت پوشش محصول
میزان لطافت و رطوبت پوست پس از مصرف این محصول
طیف رنگ
عدم حساسیت زایی
ماندگاری روی پوست
پخش محصول بر روی پوست
حس سبک بودن محصول بر روی پوست
رایحه
بسته بندی