نظر سنجی شامپو بدن
پاک کنندگی
کف کنندگی
رایحه
قابلیت آبکشی
نرمی پوست پس از مصرف
بسته بندی