نظر سنجی رژلب
سهولت مصرف / روانی / کشیدگی
براقیت
ماندگاری
عدم ایجاد خشکی یا پوسته کردن لب
قابلیت پوشش دهی
میزان چربی
تنوع رنگ در دسترس
پایداری
عدم پخش به اطراف لب