نظر سنجی دئودرانت(ضد عرق)
رایحه
قابلیت جلوگیری ار تعریق
عدم ایجاد تغییر رنگ در لباس
ماندگاری
عدم حساسیت زایی
بسته بندی