شرکت سرمه

پرسشنامه استخدامی

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی :*
تاریخ تولد :*
در کدام زمینه تمایل به همکاری دارید ؟

وضعیت تأهل :*


وضعیت خدمت سربازی :*


اطلاعات تماس

شهر :*
تلفن ثابت:*
تلفن موبایل :*
آدرس ایمیل :*
آدرس :*

وضعیت تحصیلی

مقطع تحصیلی :*
رشته و دانشگاه :*
آخرین حقوق دریافتی :*
حقوق درخواستی :*

سوابق کاری به ترتیب سال اشتغال

سال اشتغال :
نام شرکت :
زمینه فعالیت :
سال اشتغال :
نام شرکت :
زمینه فعالیت :
سال اشتغال :
نام شرکت :
زمینه فعالیت :
سال اشتغال :
نام شرکت :
زمینه فعالیت :
سال اشتغال :
نام شرکت :
زمینه فعالیت :